Ordinær generalforsamling 25. mai 2021

Publisert: 25 mar 2021

Til andelseierne i Heimdal II Borettslag

Ordinær generalforsamling 2021

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Årets generalforsamling vil bli avholdt 25. mai 2021. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor møtet skal avholdes.

Styret ønsker at de forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen er styret i hende senest 10. april 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det: 

 Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.  

•Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Forslag sendes til styret i borettslaget på e-post styret@heimdal2.no